Compliance program

horackeVM logo RGB-300x153

Compliance program HORÁCKÉHO AUTODRUŽSTVA je systém jednání společnosti a jejich zaměstnanců postavený na morálních a etických zásadách a jsou v souladu s právními předpisy České republiky a vnitropodnikovými směrnicemi.

Přijetím tohoto Compliance programu Horácké autodružstvo ukazuje svůj postoj, že ve společnosti je jakékoli neetické či protiprávní jednání naprosto nepřípustné a je v přímém rozporu zájmy společnosti a jejího vedení.

Nedílnou součástí Compliance programu je Etický kodex – dokument, který obsahuje všechny zásady chování a má sloužit všem zaměstnancům k lepší orientaci v otázkách slušného a čestného chování při jednáních s kolegy, zákazníky, obchodními partnery a třetími stranami.

Etický kodex obsahuje následující pravidla:

Lidská práva

Dodržujeme, chráníme a podporujeme platné předpisy na ochranu lidských práv a práv dětí (dále jen lidská práva), která jsou pro nás základními a všeobecně platnými požadavky. Odmítáme jakoukoliv formu dětské, nucené a nedobrovolné práce, jakož i jakoukoliv formu moderního otroctví a obchodování s lidmi. To platí nejen pro spolupráci v rámci našeho podniku, ale samozřejmě také pro přístup k naším obchodním partnerům.

TVŮJ PŘÍNOS

I ty, jako zaměstnanec, můžeš přispět k dodržování lidských práv. Respektuj lidská práva jako základní milník a pozorně si všímej porušování lidských práv, ke kterým může v tvém okolí docházet. Pokud se v tvém pracovním prostředí objeví jakékoliv náznaky porušování lidských práv, zajisti, aby bylo jejich porušování zamezeno, resp. zabráněno. Pokud to bude nutné, informuj o této skutečnosti svého nadřízeného nebo osobu k tomuto určenou.

Rovnost šancí a stejné zacházení

Všem nabízíme stejné šance. Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme diskriminaci z důvodu etnické či národní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy kůže, politické příslušnosti, sociálního původu či jiných zákonem chráněných vlastností. Aktivně podporujeme začlenění každého pracovníka, což je v zájmu celého našeho podniku. Výběr, zařazení a povyšování našich zaměstnanců probíhá výlučně na základě jejich kvalifikace a schopností.

TVŮJ PŘÍNOS

Dodržuj zásady rovnosti příležitostí a rovného zacházení a nabádej ostatní v tvém okolí ke stejnému chování. Pokud zjistíš porušování zásad rovnosti příležitostí a rovného zacházení, upozorni danou osobu na nevhodné chování. Pokud by tvé upozornění nemělo přímý dopad za změnu chování dané osoby, nahlas případ osobě k tomuto určené.

Ochrana životního prostředí

Jako podnikatelský subjekt neseme spoluzodpovědnost za nezávadnost pro životní prostředí a trvalou udržitelnost našich produktů, provozoven a služeb. Sázíme na ekologické, pokrokové a účinné technologie. Dbáme na dodržování zákonů a pravidel ochrany životního prostředí.

TVŮJ PŘÍNOS

V rámci tvé činnosti dbej na otázky ochrany životního prostředí a zacházej účelně a šetrně s přírodními zdroji. Zajišťuj, aby tvé činnosti měly co nejmenší negativní dopady na životní prostředí, a aby probíhaly v souladu se zákony a předpisy ochrany životního prostředí.

Dary, sponzorování a dobročinnost

Peněžní a věcné dary poskytujeme pro tyto oblasti: charitativní účely, sport, kultura. Dary jsou poskytovány pouze zařízením, která jsou uznána jako všeobecně prospěšná.

TVŮJ PŘÍNOS

Pokud si myslíš, že je sponzorování v určité oblasti třeba, obrať se nejprve na příslušné útvary podniku (např. komunikace, vnější vztahy a marketing). Dodržuj interní procesy a neschvaluj poskytování žádných darů, které by mohly poškodit pověst našeho podniku.

Komunikace a marketing

Klademe důraz na jasnou a otevřenou komunikaci se zaměstnanci a obchodními partnery. Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování interních pravidel při komunikaci, z důvodu zaručení jednotné a konzistentní prezentace celého autodružstva. Přitom každý náš pracovník respektuje práci svého obchodního partnera a váží si jeho profesního a osobního vystupování.

Konflikt zájmů

Možný konflikt zájmů existuje, pokud soukromé zájmy některého z našich zaměstnanců kolidují nebo by mohly kolidovat se zájmy společnosti. Respektujeme osobní zájmy a soukromý život našich kolegů. Klademe však velký důraz na to, abychom předcházeli konfliktům mezi soukromými a obchodními zájmy, a to i při pouhé pravděpodobnosti jejich možného vzniku. Rozhodujeme se výhradně na základě věcných kritérií a nenecháváme se ovlivnit osobními zájmy a vztahy.

TVŮJ PŘÍNOS

Snaž se zabránit jakémukoliv konfliktu zájmů, a to pravděpodobnému i skutečnému, a tento konflikt zájmů oznam svému nadřízenému a příslušnému osobnímu oddělení. Společně pak nalezneme řešení, které nebude mít negativní dopad na zájmy našeho podniku.

Zákaz korupce

Klíčem k našemu úspěchu je kvalita našich výrobků a služeb. Korupci v žádném případě nebudeme tolerovat. Podporu pro naše obchodní partnery, zákazníky a další třetí osoby, poskytujeme pouze v rámci zákonných přípustných rámcových podmínek a stanovených procesů.

TVŮJ PŘÍNOS

Nikdy nepodplácej nikoho jiného a nenechávej se nikdy podplatit, a to přímo či nepřímo. Před tím, než přijmeš či poskytneš nějaký dar, pozvání či pohoštění se na vlastní odpovědnost informuj o interních předpisech v této oblasti. Pokud budeš mít nějaké podezření týkající se korupce, nahlas ho neprodleně nadřízenému nebo osobě k tomu určené.

Účetní evidence a vypracování finančních zpráv

Dodržujeme zákonné rámcové podmínky týkající se řádné účetní evidence a vypracovávání finančních zpráv. Naší nejvyšší zásadou je transparentnost a korektnost. V tomto smyslu informujeme pravidelně všechny členy družstva o aktuální finanční situaci a o obchodní činnosti. Včas zveřejňujeme pravidelné uzávěrky, které jsou vypracovány v souladu s tuzemskými předpisy.

TVŮJ PŘÍNOS

Veškeré procesy organizuj tak, aby mohla být všechna obchodní finanční data zaevidována do evidence správně a včas. V případě dotazů, které se týkají správné evidence dat, se obrať na svého nadřízeného nebo na příslušné finanční oddělení.

Nakládání s jměním podniku

Respektujeme materiální a nemateriální jmění podniku a nevyužíváme ho pro jiné než provozní účely.

TVŮJ PŘÍNOS

Dodržuj všechna provozní ustanovení a s jměním podniku zacházej šetrně a opatrně.

Pomoc / kontakt / oznamovací systém

Naším prvním kontaktním partnerem v případě dotazů, resp. nejistoty ohledně Kodexu chování je nadřízený. Pokud v našem okolí zjistíme možné porušování Kodexu chování či závažné porušení pravidel, můžeme zasílat stížnosti a upozornění s uvedením svého jména či anonymně na e-mail haban@horacke-vm.cz, telefonicky na číslo +420 608 666 318, osobně v kanceláři předsedy družstva Martina Habána, nebo písemně na adresu HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO, K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí.

Vnitřní oznamovací systém Škoda Auto a.s.

Škoda Auto a.s. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů") vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

oznameni@skoda-auto.cz

Příslušné osoby Škoda Auto a.s. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

David Kavan, +420 326 811 668
Jana Václavková, +420 730 866 095
Marek Drašar, +420 730 862 285

Poštovní adresa: Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika (při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku i jméno některé z výše uvedených příslušných osob)

Centrální oznamovací systém (Whistleblowing system)
pro společnosti a značky koncernu Volkswagen

Nonstop telefonní linka (dostupnost 24x7)
Podněty můžete nahlásit nepřetržitě na mezinárodní bezplatné lince: +800 444 46300.
V případě, že váš lokální poskytovatel telefonních služeb nepodporuje výše uvedenou telefonní linku, můžete podnět nahlásit na následujícím telefonním čísle, které je zpoplatněno: +49 5361 946300.

Online nahlašovací kanál
Pro spojení s Centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen můžete také využít webovou komunikační platformu www.bkms-system.com, která je důvěrná a technicky zabezpečená.
Podnět můžete nahlásit v jakémkoli jazyce.

Ombudsmani
Koncern Volkswagen jmenoval externí advokáty, aby vykonávali funkci ombudsmanů. Ti poskytují poradenství ohledně systému pro zpracování podnětů.

Dr. Rainer Buchert
tel.: +49 (0)69 71033330
tel.: +49 (0)6905 921355
e-mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Dr. Caroline Jacob
tel.: +49 (0)69 71033330
tel.: +49 (0)6905 921354
e-mail: dr-jacob@dr-buchert.de

E-mailová adresa
S centrálním prošetřovacím orgánem koncernu Volkswagen se můžete v jakémkoliv jazyce spojit i prostřednictvím e-mailu io@volkswagen.de.

Centrální prošetřovací orgán koncernu Volkswagen
Poštovní adresa: Central Investigation Office, Box 1717, 38436 Wolfsburg Germany. (Podnět lze zaslat v jakémkoliv jazyce.)
Osobně*: Centrální prošetřovací orgán Porschestraße 1, 38440 Wolfsburg (centrum), Německo

Externí oznamovací systém v České republice

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedených příslušných osob, které přijímají a vyřizují oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u organizace, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.
Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Nahoru